زمینه های ارایه خدمات شرکت  بشرح زیر است :

 1. امكان ارايه خدمات مشاوره، طراحي ، نظارت و اجرا در زمينه هاي شبكه ثابت،سيار، ديتا و ماهواره
 2. تحقيقات مخابرات و پست و آموزش و پژوهش
 3. ارايه خدمات بانكداري الكترونيكي و سيستم هاي پشتيباني بهره برداري تجاري(OSS/BSS) نظير بيلينگ و خدمات مشتريان مركز تماس
 4. ارائه خدمات مرتبط با پست و دفاترپستي
 5. ارائه  خدمات مرتبط با خدمات امور اداري، و مالي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات
 6. سيستم هاي انتقال راديويي و فيبرنوري
 7. سيستم هاي سوئيچ و ديتا(سوئيچ هاي بسته اي و مداري)
 8. خدمات امور اداري نظير خدمات خودرويي، فضاي سبز، ماشين نويسي، خدمات بيمه اي، رفاهي، درماني
 9. انواع خدمات راه دور بين الملل  از قبيل VOIP و ساير سرويس هاي فراخ باند
 10. مديريت كيفيت سرويس و سطح سرويس و توافق نامه هاي مربوط
 11. اتصال متقابل
 12. عملكرد شبكه مخابراتی و پستی
 13. ارزيابي شبكه و سيستم هاي درحال كار
 14. بازاريابي سرويس هاي زيرساخت، مطالعات بازار و توزيع خدمات
 15. بهسازي سيستم ها و تجهيزات زيرساختي و همچنين توسعه و ايجاد سيستم ها و تجهيزات زيرساختي
 16. ارائه خدمات مشاوره در خصوص تدوين رويه هاي تخصصي به منظور اعمال اصلاحات در سيستم برق مصرفي ساختمان هاي بزرگ و وزارتخانه ها
 17. ساختار سازماني، فرايندهاي كاري و بهره وري سازماني و نيروي انساني
 18. پشتيباني فني (شامل تعمیر انواع سیستمهای مخابراتی) و تدارکات
 19. مديريت امنيت  اطلاعات و امداد رايانه اي
 20. تامين، بازاريابي و ترانزيت پهناي باند بين المللي