قرارداداجرای خدمات نصب وراه اندازی لینکهای ارتباطی

قرارداداجرای خدمات نصب وراه اندازی لینکهای ارتباطی

 کارفرما:شرکت نقش اول کیفیت (ناک)

مجری :شرکت تعاونی فرااستانی پیام تک فاوا

ناظر:مدیریت پروژه توسعه شبکه دوربین های جاده ای

موضوع قرارداد:اجرای خدمات نصب وراه اندازی رادیوهای Free Band برروی سایتهای جاده ای شرکت ارتباطات سیار ایران در محدوده کل کشور با استفاده از زیر ساخت همراه اول.

مدت قرارداد: از تاریخ 15/6/95  لغایت 30/12/95.

23photo_2016-10-24_13-11-234