توان فني، تخصصي ، شركت تعاوني در اقصي نقاط كشور عبارتند از:

  1. داراي بيش از 190 متخصص مخابرات شبكه هاي ثابت و سيار
  2. داراي بيش از 110 پژوهشگر و محقق در زمينه مخابرات و پست
  3. داراي بيش از 40 متخصص در زمينه هاي مختلف مرتبط با تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
  4. داراي بيش از 25 دانشجو و فارغ التحصيل در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات
  5. داراي بيش از 40 متخصص در زمينه زيرساخت مخابرات
  6. داراي بيش از 30 متخصص در زمينه فناوري اطلاعات
  7. داراي بيش از 45متخصص در زمينه پست بانك
  8. داراي بيش از 500 متخصص در امور پست
  9. داراي بيش از 70 متخصص در رابطه با فعاليت هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
  10. دارای بیش از 20متخصص تعمیر سیستمهای مخابراتی.