ترازمالی و سودزیان شرکت تعاونی فرا استانی پیام تک فاوا پایان سال1397
ترازنامه سال97صورت سودوزیان 97